0 kaupa Ostukorvis
  • Ostukorv tühi

üldreeglid ja tingimused

1 Tingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Üldreeglid ja tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.expresso-shop.com asuva e-kaupluse (edaspidi EXPRESSO) haldaja, kelleks on Natura Capital OÜ (reg. №12021786, adress Punane 42, Tallinn, Harjumaa, 13619 Eesti, tel +372 5019 505, e-post info@expresso-shop.com, edaspidi Müüja), ja EXPRESSO kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi EXPRESSO kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti EXPRESSO kasutamise üldtingimusi.

1.2 EXPRESSO teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida EXPRESSO internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping EXPRESSO`s müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik EXPRESSO internetikeskkonnas kasutada ka muid EXPRESSO`s pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik EXPRESSO teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud EXPRESSO koduleheküljel www.expresso-shop.com.

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid EXPRESSO teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Ostjal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi EXPRESSO kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

2 Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on EXPRESSO haldajaks olev äriühing ärinimega Natura Capital OÜ (reg. №12021786, adress Punane 42, Tallinn, Harjumaa, 13619 Eesti, tel +372 5019 505, e-post info@expresso-shop.com).

2.2 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid EXPRESSO teenuseid kasutamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab Ostja ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3 Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide EXPRESSO`s müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu) sõltuvalt tema poolt valitud kohaletoimetamise viisist, sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest vastavalt EXPRESSO poolt kehtestatud Kohaletoimetamise tähtaegadele ja hinnakirjale (edaspidi EXPRESSO Kohaletoimetamise tingimused).

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9. või 4.10. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.11. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4 Juhul, kui tehnilise vea tõttu on EXPRESSO`s pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5 Ostja peab EXPRESSO kasutades arvestama, et EXPRESSO Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda ning Ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.6 Ostja on kohustatud EXPRESSO kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal võimalus pöörduda Müüja poole läbi EXPRESSO internetikeskkonna (menüü p. “MEIST” -> “kontakt” vorm “JÄTKE SÕNUM” ), e-posti teel saadetes päringu aadressile info@expresso-shop.com või tulles isiklikult EXPRESSO firmakauplusse, mille täpsed asukohad leiab EXPRESSO internetikeskkonnast.

4 Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja poolt EXPRESSO`s välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „LISA KORVI “. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima Ostukorvi ikoonile ja seal lingile „OSTUKORVI ÜLEVAADE“. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Ostja klikkima nupule “UUENDA OSTUKORVI“.

4.3 Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal valida Kauba kohaletoimetamise viis ja klikkida lingile „MINE KASSASSE“.

4.4 Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale summale.

4.5 Enne lõpliku tellimuse kinnitamist Ostja peab täitma ära virtuaalse ankeedi (edaspidi Ankeet) oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, tarne aadress: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, tarne aadress, esindaja ees- ja perekonnanimi).

4.6 Peale seda, kui Ostja on Ankeedi äratäitnud tuleb tal valida üks pakkutavatest e-poes maksmise viisidest:
4.6.1 arvega (nupp „Arvega“);
4.6.2 PayPal (nupp „PayPal“);
4.6.3 internetipanga kaudu (nupp „Pangalink“), valides endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda;
4.6.4 krediitkaardiga VISA või MasterCard (nupp “Krediitkaart”);

4.7 Ostja annab EXPRESSO`le õiguse tema poolt EXPRESSO sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki EXPRESSO kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4.8 Tellimuse Ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud ja nõustun Reeglite ja tingimustega“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.9 Pärast Tellimuse lõpliku kinnitamist klikkimides lingile „KINNITAN TELLINUS“ Ostja asub Tellimuse tasumise juurde vastavalt Tingimuste p-s 4.6. EXPRESSO poolt pakkutud nimekirjast tema valitud makseviisiga:
4.9.1 Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Arvega“ (Tingimuste p 4.6.1.), saadab Müüja Ostja poolt Ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve.
4.9.2 Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „PayPal “ (Tingimuste p 4.6.2.), suunatakse Ostja teenusepakkuja, ehk PayPal leheküljele. Peale eduka makse sooritamist saab Müüja kinnituse Ostja poolt Kauba eest tasumise kohta.
4.9.3 Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Pangalingi kaudu“ (Tingimuste p 4.6.3.), suunatakse Ostja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Kauba eest tasumise kohta.
4.9.4 Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Krediitkaardiga “ (Tingimuste p 4.6.4.), siis peale krediitkaardi andmete sisetamist ja eduka makse sooritamist, saab Müüja kinnituse Ostja poolt Kauba eest tasumise kohta.

4.10 Kõik vastavalt Tingimuste p-des 4.9.2., 4.9.3. ja 4.9.4. Ostja poolt teostatavad maksed (edaspidi Online-maksed) toimuvad väljaspool EXPRESSO keskkonda Ostja poolt valitud krediidiasutuse või makseteenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas ja EXPRESSO’l puudub ligipääs Ostja panga ning krediitkaardi andmetele.

4.11 Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta Online-maksega või kui Tingimuste p-s 4.9.1 mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole. Eduka ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise kinnituse.

4.12 Kui Ostja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5 Tellimuse täitmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.11. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt määratud sihtkohta tema poolt valitud kohgaletoimetamise viisiga EXPRESSO Kohaletoimetamise tingimustes määratud tähtaja jooksul. Eesti Vabariigi piires Kaup toimetatakse kohale üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Ostjale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetava transpordiettevõtte esindaja Ostjale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Ostjaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Ostjal tagada Kauba vastuvõtmiseks Ostja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.

5.3 Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest ning L’ESPRESSO Kohaletoimetamise tingimustest.

5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine EXPRESSO Kohaletoimetamise tingimustest määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.

5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.6 Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Ostjal Kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Kaubast tuleb Ostjal teatada Müüjale läbi EXPRESSO internetikeskkonna (menüü p. “MEIST” -> “kontakt” vorm “JÄTKE SÕNUM” ), e-posti teel saadetes päringu aadressile info@expresso-shop.com või tulles isiklikult EXPRESSO firmakauplusse, mille täpsed asukohad leiab EXPRESSO internetikeskkonnast ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.7 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6 Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.11. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Postiautomaadist loetakse Kaup kättesaaduks alates postiautomaadi laeka avamise hetkest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu.

6.3 Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:
6.3.1 asi, mille väärtus sõltub finantsturgude kõikumistest, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võivad ilmneda taganemise periodi jooksul;
6.3.2 asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;
6.3.3 asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
6.3.4 asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;
6.3.5 kinnises pakendis olnud asi, mille pakend oli avatud peale kättesaamist ja mis ei kõlba tagastamisele tervisehoiu- või hügieeni põhjustel;
6.3.6 audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi;
6.3.7 asi, mis peale kasutamise alustamist seguneb või ühendub mis tahes muu asjaga nii, et rohkem neid ei ole võimalik üksteisest eraldada;
6.3.8 kiired parandus- või hooldustööd, juhul kui Ostja oli neid tellinud kohapeal;
6.3.9 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv trükis.

6.4 Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Kui Ostja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ostja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

6.5 Müüja kannab tagastamisele kuuluva rahasumma tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6.6 Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.7 Ostja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta kirjeldatule. Ostjapoolse lepingu taganemise korral kannab Ostja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

6.8 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.9 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on EXPRESSO’s pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.

6.10 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.9. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7 Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale.

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt 2 kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3 Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.

7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi EXPRESSO internetikeskkonna (menüü p. “MEIST” -> “kontakt” vorm “JÄTKE SÕNUM” ), e-posti teel saadetes päringu aadressile info@expresso-shop.com või tulles isiklikult EXPRESSO firmakauplusse, mille täpsed asukohad leiab EXPRESSO internetikeskkonnast.

8 Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused

8.1 Kõik autoriõigused EXPRESSO’s esitatud teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele Tingimustele.

8.2 Ostjal on õigus käesolevad Tingimused salvestada vastavalt Tingimuste p-s 4.8. sätestatule, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal.

8.3 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest EXPRESSO koduleheküljel. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.4 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.5 Ostja ja Müüja vahel EXPRESSO internetikeskkonna kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

8.6 Kui Ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).